تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری

به تارنمای رسمی عبدالحمید خدایاری شاعر، نویسنده و پژوهشگر بلوچ خوش آمدید .برای استفاده مطلوب در تارنما عضو شوید واز مطالب ناب و منحصر بفرد آن استفاده کنید.

آخرین ارسالی های انجمن

آشنايي با برنامه ي آموزش زبان و ادب فارسي در دوره ي متوسطه ي اول،پايه ي اول

آشنايي با برنامه ي آموزش زبان و ادب فارسي در دوره ي متوسطه ي اول،پايه ي اول

 

فارسي پايه ي اوٌل متوسطه برپايه ي تازه‌ترين دست آوردهاي آموزشي در زمينه‌ي آموزش زبان،تدوين وسازماندهي تلفيقي اين كتاب ،به شرح زير است.

_اين كتاب دردوبخش(مهارت هاي خوانداري ، مهارت هاي نوشتاري) به آموزش وتقويت مهارت هاي زباني وادبي مي پردازدوباكتاب هاي فارسي دوره ي ابتدايي،از ديد برنامه ريزي و سازماندهي محتوايي پيوستگي دارد.

_دربخش مهارت هاي خوانداري لازم است به ويژگي‌هاي گفتاري و آوايي زبان فارسي همچون لحن،تكيه،آهنگ وديگرخُرده مهارت ها به طورمناسب ،توجه شود.

_ در بخش مهارت هاي نوشتاري، فعاليت ها به گونه اي طراحي وسازماندهي شده اندتا آموزش ويادگيري آموخته ها وكاربردصحيح آن ها به درستي محقق شود.توجه به اهداف آموزشي هريك ازتمرين ها،ضروري است.

آشنايي با برنامه ي آموزش زبان و ادب فارسي در دوره ي متوسطه ي اول،پايه ي اول
عضویت در خبرنامه سایت