نقل قول معرفی کتاب سفر سراوان اثر عبدالواحد برهانی